انتصابات جدید در بانک دی

انتصابات جدید در بانک دی

اخبار پولی مالی_ طی احکام بانک دی سرپرست «مدیریت امور پشتیبانی» و «مدیریت امور سرمایه انسانی» منصوب شدند.