اهدای هشت هزار قلم محصولات آموزشی به دانش‌آموزان
در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی صورت گرفت:

اهدای هشت هزار قلم محصولات آموزشی به دانش‌آموزان

اخبار پولی مالی- گروه مالی دی در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و توجه به مناطق محروم کشور، در اقدامی بیش از هشت هزار قلم وسایل مورد نیاز تحصیلی به دانش‌آموزان شهرستان تایباد اهدا کرد.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز