اهدای هشت هزار قلم محصولات آموزشی به دانش‌آموزان
در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی صورت گرفت:

اهدای هشت هزار قلم محصولات آموزشی به دانش‌آموزان

اخبار پولی مالی- گروه مالی دی در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و توجه به مناطق محروم کشور، در اقدامی بیش از هشت هزار قلم وسایل مورد نیاز تحصیلی به دانش‌آموزان شهرستان تایباد اهدا کرد.