پیش بینى ۴٠٠ دوره آموزشى براى کارکنان بانک دى
قیطاسى در بازدید از مرکز آموزش بانک دى خبر داد:

پیش بینى ۴٠٠ دوره آموزشى براى کارکنان بانک دى

اخبار پولی مالی_ مدیرعامل بانک دی با تاکید بر اینکه «آموزش کارکنان» از مهم‌ترین وظایف هر سازمان است، گفت: بانک دی بر آموزش برنامه‌ریزی شده و مستمر همکاران تاکید دارد به گونه ای که ارتقای سازمانی افراد منوط به گذراندن دوره‌های کامل آموزشی و قبولی در این دوره ها است.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز