آمادگی بانک توسعه صادرات برای حمایت از صنایع غذایی کشور
مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران اعلام کرد:

آمادگی بانک توسعه صادرات برای حمایت از صنایع غذایی کشور

اخبار پولی مالی- شرکت های تولیدکننده مواد غذایی همواره از واحدهای صنعتی استراتژیک کشور بوده و بانک توسعه صادرات ایران آماده است بسته کاملی از خدمات خود را در اختیار این واحد صنعتی صادراتی قرار دهد.