ایجاد ۲ هزار شغل با مشارکت بانک توسعه صادرات
رئیس اداره کل صادرات خدمات فنی و مهندسی و طرح های سرمایه گذاری اعلام کرد:

ایجاد ۲ هزار شغل با مشارکت بانک توسعه صادرات

اخبار پولی مالی-بیش از دو هزار شغل مستقیم در نتیجه مشارکت بانک توسعه صادرات ایران در طرح های صنعتی طی دو سال اخیر ایجاد شده است.