ایجاد ۲ هزار شغل با مشارکت بانک توسعه صادرات
رئیس اداره کل صادرات خدمات فنی و مهندسی و طرح های سرمایه گذاری اعلام کرد:

ایجاد ۲ هزار شغل با مشارکت بانک توسعه صادرات

اخبار پولی مالی-بیش از دو هزار شغل مستقیم در نتیجه مشارکت بانک توسعه صادرات ایران در طرح های صنعتی طی دو سال اخیر ایجاد شده است.

اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه دی تامین سرمایه امین
تولید سبز