دانش و تجربیات سرمایه انسانی خزانه‌ای کم‌نظیر در صنعت بانکداری است
مدیر مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون:

دانش و تجربیات سرمایه انسانی خزانه‌ای کم‌نظیر در صنعت بانکداری است

اخبار پولی مالی_ مدیر مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون اعلام کرد دانش و تجربیات سرمایه انسانی خزانه ای کم نظیر در صنعت بانکداری است که با سازوکار مدیریت دانش از مسیر تربیت مربی و مدرس در بانک توسعه تعاون مورد بهره برداری قرار گرفته است.