حضور بانک توسعه تعاون در نمایشگاه صنعت مالی در راستای جهاد تبیین است

حضور بانک توسعه تعاون در نمایشگاه صنعت مالی در راستای جهاد تبیین است

اخبار پولی مالی_ تبیین و رسالت مهم بانک توسعه تعاون، انعکاس دستاوردها در حوزه حمایت از واحدهای تعاونی و تولیدی و معرفی خدمات بانکی به ویژه در حوزه دیجیتال است که از مهمترین اهداف حضور بانک در این رویداد می باشد.