حوزه ارزی می‌تواند به تنهایی موجب تحول مثبت در بانک توسعه تعاون شود

حوزه ارزی می‌تواند به تنهایی موجب تحول مثبت در بانک توسعه تعاون شود

اخبار پولی مالی_ آمار و ارقام و شاخص های عملکردی نشان دهنده حرکت رو به جلوی بانک توسه تعاون است و مسئولین راهبردی و اقتصادی کشور نیز تاکید دارند که بانک در ریل صحیح خود قرار گرفته است، بنابراین رسیدن به قله در دسترس است.