تحقق سود ۲۰۱ ریالی نماد «وتجارت»
مجمع عمومی عادی سالیانه بانک تجارت برگزار شد

تحقق سود ۲۰۱ ریالی نماد «وتجارت»

اخبار پولی مالی- مجمع عمومی عادی سالیانه بانک تجارت با حضور 64.56 درصدی سهامداران این بانک برگزار و صورت‌های مالی «وتجارت» به تصویب سهامداران این بانک بزرگ بورسی کشور رسید.