بانک تجارت در ۲۵ استان کشور استخدام می‌کند

بانک تجارت در ۲۵ استان کشور استخدام می‌کند

اخبار پولی مالی_ بانک تجارت با هدف ارائه خدمات بهینه بانکی به مشتریان و تکمیل کادر اجرائی خود در سمت متصدی امور اداری، متصدی امور بانکی و بانکدار (متصدی دریافت و پرداخت‏‏‏‏‏‏‏‏- تحویلدار) در 25 استان کشور نیروی انسانی استخدام می‌کند.