طرح انتخاب بانک ایران زمین تسهیلاتی به انتخاب تو 
گزارش؛

طرح انتخاب بانک ایران زمین تسهیلاتی به انتخاب تو 

اخبارپولی مالی_بانک ایران زمین در راستای بانکداری باز و مشتری مداری، از چندی پیش، طرح تسهیلاتی انتخاب را با هدف دادن حق انتخاب به مشتریان برای تعیین نوع و شکل تسهیلات، در دستورکار خود قرار داده است.