معرفی صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین

معرفی صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین

اخبار پولی مالی_ صندوق سرمایه‌گذاری یک نهاد مالی است که به صورت واسطه بین افراد و بورس عمل کرده و سرمایه‌گذاری را برای افراد غیرحرفه‌ای آسان و با آگاهی از بازار سرمایه و ابزارهایی که در اختیار دارد، ریسک حضور در این حوزه را برای مردم جامعه کم می‌کند.