حمایت بانک ایران زمین از توسعه کسب و کارهای خرد و تولید داخلی
مدیر عامل بانک ایران زمین تاکید کرد:

حمایت بانک ایران زمین از توسعه کسب و کارهای خرد و تولید داخلی

اخبار پولی مالی- توسعه کسب و کارهای خرد و تولیدات داخلی یکی از اولویت های اصلی در پیشرفت نظام اقتصاد کشور است و برنامه و استراتژی تعیین شده بانک ایران زمین بر همین راستا تدوین شده است.