گردهمایی روسای برتر شعب بانک ایران زمین
با عنوان آموزش و توسعه منابع انسانی شعب برگزار شد:

گردهمایی روسای برتر شعب بانک ایران زمین

اخبار پولی مالی- گردهمایی تقدیر از ده رئیس شعبه برتر بانک ایران زمین، با عنوان آموزش و توسعه منابع انسانی شعب" برگزار شد.