آغاز ساخت چهل و یکمین مدرسه بانک اقتصاد نوین
در روستای قاسم‌آباد شهرستان تاکستان صورت گرفت:

آغاز ساخت چهل و یکمین مدرسه بانک اقتصاد نوین

اخبار پولی مالی-  عملیات اجرایی ساخت چهل و یکمین مدرسه بانک اقتصاد نوین در روستای قاسم‌آباد شهرستان تاکستان واقع در استان قزوین آغاز شد.