اعطای گواهینامه امنیت اطلاعات به بانک اقتصادنوین
از سوی مرکز «افتا» ریاست جمهوری صورت گرفت:

اعطای گواهینامه امنیت اطلاعات به بانک اقتصادنوین

اخبار پولی مالی- بانک اقتصادنوین در چهارمین سال متوالی موفق به کسب گواهینامه انطباق سامانه مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) از مرکز امنیت فضای تبادل اطلاعات نهاد ریاست جمهوری موسوم به «افتا» شد.