بخش تولید، پیشران رشد اقتصادی کشور است
مدیر عامل بانك صنعت و معدن:

 بخش تولید، پیشران رشد اقتصادی کشور است

اخبار پولی مالی- بخش تولید، پیشران رشد اقتصادی کشور است و بر این اساس تامین مالی بخش صنعت و معدن در درجه اول اهمیت برای بانک های تخصصی و توسعه ای مرتبط با این حوزه قرار دارد.