بازدید مدیرعامل بانک صنعت ومعدن از روند پیشرفت احیا و بازآفرینی شرکت صنایع پوشش ایران

بازدید مدیرعامل بانک صنعت ومعدن از روند پیشرفت احیا و بازآفرینی شرکت صنایع پوشش ایران

اخبار پولی مالی_ بازگرداندن واحدهای تولیدی راکد به چرخه تولید کشور یکی از سیاست های دولت است و بانک صنعت و معدن می کوشد با شناسایی واحدهای راکدی که بخشی از زنجیره مؤثر تولید هستند و تامین مالی و حمایت از آنها، مجددا آنان را به چرخه تولید بازگرداند.