بانک‌ها با هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد، نقشی اساسی در کنترل تورم دارند
مدیرعامل بانک صنعت و معدن:

بانک‌ها با هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد، نقشی اساسی در کنترل تورم دارند

اخبار پولی مالی_ مدیرعامل بانک صنعت و معدن اظهار کرد اگر تسهیلات به فعالیت های تولیدی تخصیص یابد و بانک ها نقدینگی را به سمت بخش های مولد اقتصادی هدایت کنند، تورم کاهش خواهد یافت.