بازآفرینی نقش بانک‏های تخصصی و توسعه‌ای در برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور
محمدحسن ترابی:

بازآفرینی نقش بانک‏های تخصصی و توسعه‌ای در برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور

اخبار پولی مالی_ محمدحسن ترابی طی یادداشتی که امروز در روزنامه همشهری چاپ شده ضمن برشمردن مشکلات و موانع بانک‏های تخصصی و توسعه ای به تبیین الزامات کارکرد مطلوب این نوع بانک ها در رونق اقتصادی کشور به عنوان یکی از ارکان زیست بوم کارآفرینانه برای حمایت و تسهیل در تولید و رونق اقتصادی در برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور پرداخته است.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز