اجرای فاز اول پروژه تعویض بالک های کارگاه ریخته گری
درکارگاه ریخته گری ذوب آهن اصفهان انجام شد؛

اجرای فاز اول پروژه تعویض بالک های کارگاه ریخته گری

اخبار پولی مالی-مدیر نگهداری و تعمیرات و کارگاه های ســاخت ذوب آهن اصفهان گفت: در اواخر دهه هفتاد و به دنبال مشاهده تعداد زیادی ترک در بالک ها، کمیته ویژه بازرســی تشکیل و بخشی از سازه ها که قابل دسترســی و رویت بود بازرسی و رفع عیب گردید.