تشریح اقدامات بانک گردشگری در حمایت از بخش ورزش کشور
در بخش مسئولیت‌های اجتماعی صورت گرفت:

تشریح اقدامات بانک گردشگری در حمایت از بخش ورزش کشور

اخبار پولی مالی- بانک گردشگری در بخش مسئولیت‌های اجتماعی طی 11 سال گذشته عملکرد مطلوبی داشته که از جمله آنها می‌توان به حمایت از حوزه ورزش کشور اشاره کرد. این حمایت ها در دوازدهمین سال فعالیت بانک نیز ادامه دارد.