لیست نتایج بازگشائی پاکتهای مزایده نوبت سوم سال ۱۴۰۱ موسسه ملل

لیست نتایج بازگشائی پاکتهای مزایده نوبت سوم سال ۱۴۰۱ موسسه ملل

اخبار پولی مالی_ به اطلاع می رساند پیرو آگهی مزایده عمومی شماره ۲۴۱۵۶۳/۱۴۰۱ مورخ ۰۸/۱۱/۱۴۰۱ طبق اطلاع رسانی انجام شده در تاریخ ۲۴/۱۱/۱۴۰۱ پاکت های مربوط به مزایده بازگشایی گردید که نتایج آن به شرح ذیل اعلام می گردد.