ضرورت بهره‌مندی از تجارب ارزشمند بازنشستگان فرهیخته در بیمه دانا
مدیرعامل بیمه دانا در مراسم تجلیل از بازنشستگان مطرح کرد:

ضرورت بهره‌مندی از تجارب ارزشمند بازنشستگان فرهیخته در بیمه دانا

اخبار پولی مالی_ مدیرعامل بیمه دانا بر ضرورت استفاده‌ مدیران از تجارب ارزشمند بازنشستگان فرهیخته به ویژه در اتاق‌های‌‌‌فکر و کارگروه‌های شرکت، تأکید کرد.