تولد اولین نئو بانک با همکاری “های وب” و بانک ایران زمین
اولین اولویت ما در بانکداری دیجیتال خلق ارزش برای مشتریان است

تولد اولین نئو بانک با همکاری “های وب” و بانک ایران زمین

اخبار پولی مالی- اولین نئوبانک واقعی کشور با همکاری مشترک شرکت “های وب” و شرکت آوا متعلق به بانک ایران زمین در راستای ارائه خدمات بانکداری دیجیتال به مشتریان ایجاد و به زودی به مردم ارائه خدمت خواهد کرد.