انتشار اوراق با استفاده از ظرفیت های بازار پول و سرمایه
با ابتکار تامین سرمایه تمدن صورت گرفت؛

انتشار اوراق با استفاده از ظرفیت های بازار پول و سرمایه

اخبار پولی مالی_ برای اولین بار در بازار سرمایه کشور عرضه صکوک مرابحه 535 میلیارد تومانی شرکت صنایع آلوم رول نوین با استفاده از ظرفیت های مشترک شبکه بانکی و بازار سرمایه در جهت ضمانت اوراق توسط شرکت تامین سرمایه تمدن منتشر می شود.