تخلفات بورسی را به سامانه “دیده‌بان سلامت” گزارش کنید
سرپرست اداره دیده‌بان سلامت بازار سرمایه سازمان بورس:

تخلفات بورسی را به سامانه “دیده‌بان سلامت” گزارش کنید

اخبار پولی مالی_ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به هدف ایجاد «سامانه گزارشگران حرفه‌ای» توسط سازمان بورس اظهار کرد که یکی از اهداف طراحی این سامانه به نشانی https://dideban.seo.ir، استفاده از توان نظارتی مردم به عنوان بازیگران اصلی بازار سرمایه در راستای کشف تخلفات و جرائم، پیشگیری از وقوع آن‌ها و کاهش تخلفات است.