تولید ۷۶۱ ریال سود خالص به ازای هر سهم بانک ملت
صورت های مالی پایان سال 1400 نشان داد:

تولید ۷۶۱ ریال سود خالص به ازای هر سهم بانک ملت

اخبار پولی مالی- بانک ملت اطلاعات و صورت های مالی منتهی به پایان اسفندماه 1400 را منتشر کرد که بر این اساس، سود خالص هر سهم این بانک با 66 درصد رشد به 761 ریال رسیده است.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه دی تامین سرمایه امین
تولید سبز