تولید ۷۶۱ ریال سود خالص به ازای هر سهم بانک ملت
صورت های مالی پایان سال 1400 نشان داد:

تولید ۷۶۱ ریال سود خالص به ازای هر سهم بانک ملت

اخبار پولی مالی- بانک ملت اطلاعات و صورت های مالی منتهی به پایان اسفندماه 1400 را منتشر کرد که بر این اساس، سود خالص هر سهم این بانک با 66 درصد رشد به 761 ریال رسیده است.