حضور در FEAS چه منافعی برای بازار سرمایه ایران دارد؟

حضور در FEAS چه منافعی برای بازار سرمایه ایران دارد؟

اخبار پولی مالی_ ٣ عضو ایرانی یعنی شرکت بورس، شرکت فرابورس (از بین اعضای دائمی) و شرکت مدیریت فناوری بورس (از بین اعضای وابسته) انتخاب شدند و این برای اولین بار است که در جمع ١١ عضو هیئت مدیره مجمع عمومی فدراسیون بورس‌های اروپایی_آسیایی، ٣ عضو ایرانی در هیئت‌مدیره حضور دارد.