برگزاری همایش ناشران برتر در مرداد ماه

برگزاری همایش ناشران برتر در مرداد ماه

اخبار پولی مالی_ با توجه به اهمیت ویژه رتبه بندی ناشران و تقاضای فعالین بازار سرمایه مبنی بر راه اندازی مجدد رتبه بندی ناشران، این موضوع به عنوان یکی از وظایف اداره میزهای صنعت و رتبه بندی ناشران مورد تصویب قرار گرفت.