دستورالعمل بهره‌برداری از زیرساخت شناسایی، ثبت، نگهداری و گزارشگری عملیات حسابداری شرکت‌های کارگزاری
مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس عنوان کرد:

دستورالعمل بهره‌برداری از زیرساخت شناسایی، ثبت، نگهداری و گزارشگری عملیات حسابداری شرکت‌های کارگزاری

اخبار پولی مالی_ به منظور ساماندهی زیرساخت های Back Office شرکت های کارگزاری از حیث شناسایی و ثبت رویدادهای مالی در دفاتر حسابداری دستورالعمل بهره‌برداری از زیرساخت شناسایی، ثبت، نگهداری و گزارشگری عملیات حسابداری شرکت‌های کارگزاری شهریورماه امسال به تصویب هیئت مدیره سازمان رسید و در پانزدهم مهرماه ابلاغ شد.