بیمه «ما» بدنبال افزایش سرمایه ۶۰ درصد برای قبولی اتکایی
گزارش

بیمه «ما» بدنبال افزایش سرمایه ۶۰ درصد برای قبولی اتکایی

اخبار پولی مالی_شرکت بیمه «ما» قصد دارد سرمایه خود را از 500 میلیارد تومان کنونی به 800 میلیارد تومان (معادل 60 درصد) از محل سود انباشته و سایر اندوخته‌ها به منظور رعایت حد نصاب سرمایه مورد نیاز جهت مجوز قبولی اتکایی افزایش دهد.