بازار بدهی مکمل بازار سهام است
در یازدهمین نشست گروهی خبرنگاران با مدیران سازمان بورس مطرح شد؛

بازار بدهی مکمل بازار سهام است

اخبار پولی مالی_ در یازدهمین نشست گروهی خبرنگاران با مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار، مرتضی چشان، رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی سازمان بورس، به موضوعاتی همچون تشریح رویه انتشار و اجرایی اوراق بدهی، شرکت‌هایی مجاز به انتشار اوراق بدهی، انواع تضامین قابل قابول در بازار بدهی و... پرداخت.