تفویض اختیارات به بورس و فرابورس در راستای نظارت بهینه بر بازار سرمایه
در دستورالعمل جدید بازارگردانی لحاظ شد؛

تفویض اختیارات به بورس و فرابورس در راستای نظارت بهینه بر بازار سرمایه

اخبار پولی مالی- تغییرات در دستورالعمل جدید بازارگردانی، در راستای ایفای کاراتر وظایف بازارگردان‌ها در سه حوزه اصلی تعهد به افزایش نقدشوندگی، تنظیم عرضه و تقاضای اوراق بهادار و تحدید دامنه نوسان قیمت آن است. در این مسیر تفویض اختیاراتی به بورس و فرابورس به منظور تسریع در انجام امور و نظارت بهینه بازار انجام شده است.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بیمه آسیا

بنر بیمه دی 24061400