جزییات سیاست ها، طرح ها و برنامه های تحول آفرین بیمه ایران
عضو هیات مدیره بیمه ایران تشریح کرد:

جزییات سیاست ها، طرح ها و برنامه های تحول آفرین بیمه ایران

اخبار پولی مالی- تدوین و تصویب سند راهبردی بیمه ایران طی نیمه نخست سال 1400، از جدی ترین دست آوردهای تحول آفرین این شرکت بود که نتیجه شکوفایی خرد جمعی در تدوین سیاست های کلان و برنامه های اجرایی شرکت سهامی بیمه ایران در دوران مدیریت جدید است و به تصویب مجمع سالانه شرکت سهامی بیمه ایران نیز رسید.