اینشورتک‌ها در ایران فرصت ظهور می‌یابند؟

اینشورتک‌ها در ایران فرصت ظهور می‌یابند؟

اخبار پولی مالی_ امروزه رشد سریع صنعت بیمه نیاز به ایجاد فناوری‌‌های مدرن را دوچندان کرده که می‌تواند پاسخگوی دو طرف این خدمت یعنی شرکت‌های بیمه و مشتریان بوده و در این مسیر با رشد فناوری، اینشورتک‌ها پا به عرصه وجود گذاشتند.