کارگاه مدیریت ریسک، ایمنی و تاثیرات اقلیمی در صنعت بیمه برگزار می شود
به ابتکار مرکز ریسک بیمه مرکزی و همکاری انجمن حرفه ای صنعت بیمه

کارگاه مدیریت ریسک، ایمنی و تاثیرات اقلیمی در صنعت بیمه برگزار می شود

اخبار پولی مالی_ نخستین کارگاه تخصصی مرکز مدیریت ریسک نهادناظر صنعت بیمه با همکاری انجمن حرفه ای صنعت بیمه و حضور مدیران و کارشناس ریسک شرکت های بیمه گر در مجتمع آموزشی بیمه مرکزی برپا می شود.