افزایش مهلت زمان مراجعه به حساب کاربری ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی
قابل توجه مؤدیان مالیاتی

افزایش مهلت زمان مراجعه به حساب کاربری ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی

اخبار پولی مالی_ به منظور تکریم مؤدیان مالیاتی و افزایش سطح رضایتمندی آنان از خدمات سازمان امور مالیاتی، از ابتدای سال 1402، مهلت زمان مراجعه مؤدیان به حساب کاربری ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی، از ده روز به بیست روز افزایش یافته است.

پیرامون ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی
بخشنامه‌ی رییس‌کل سازمان امور مالیاتی؛

پیرامون ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی

اخبار پولی مالی_ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور پیرامون ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی بخشنامه ای به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.