آغاز فرایند اعمال اوراق اختیار فروش تبعی ۴۰هزار میلیارد ریالی
با هدف تامین مالی صورت می‌گیرد؛

آغاز فرایند اعمال اوراق اختیار فروش تبعی ۴۰هزار میلیارد ریالی

اخبار پولی مالی_ مدیر تسویه اوراق بهادار شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه از آغاز فرایند اعمال اوراق اختیار فروش تبعی ۴۰ هزار میلیارد ریالی با هدف تامین مالی خبر داد.