اهداء ویلچر به توانخواهان سازمان بهزیستی
توسط کارکنان بانک ملی ایران انجام گرفت:

اهداء ویلچر به توانخواهان سازمان بهزیستی

اخبار پولی مالی- کارکنان اداره امور شعب استان کرمان در اقدامی خداپسندانه 15 دستگاه ویلچر به توانخواهان سازمان بهزیستی این استان اهداء کردند.