نقشه دولت برای بانک‌ها
سرنوشت اموال مازاد بانک‌های دولتی در ۱۴۰۲ بررسی شد

نقشه دولت برای بانک‌ها

اخبار پولی مالی_ مطابق بررسی‌ها در بودجه سال آینده بانک های دولتی موظف شدند که نسبت به فروش اموال مازاد خود به تشخیص وزیر اقتصاد اقدام کنند.