تدوین الگوی راهبردی توسعه بیمه های زندگی
معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی اعلام کرد:

تدوین الگوی راهبردی توسعه بیمه های زندگی

اخبار پولی مالی_ در هفتمین پویش فناورانه"سه شنبه های نوآورانه صنعت بیمه " بیمه نامه امید بازنشستگی بیمه کارآفرین و سامانه کارآ (دستیار ویژه شبکه فروش) شرکت تدبیر هوشمند فردا با حضور رئیس کل، اعضای هیات عامل و مدیران بیمه مرکزی و نمایندگان سندیکای بیمه گران ایران معرفی شدند.