پرداخت نزدیک به ۵۲ هزارمیلیارد تومان به حساب سازندگان طرح نهضت ملی مسکن

پرداخت نزدیک به ۵۲ هزارمیلیارد تومان به حساب سازندگان طرح نهضت ملی مسکن

اخبار پولی مالی_ سرپرست بانک مسکن با بیان اینکه این بانک الگوی مناسبی برای تامین مالی ساخت مسکن در سال ۱۴۰۱ به نمایش گذاشت، گفت که بانک مسکن تا ابتدای اسفندماه سال جاری نزدیک به ۵۲ هزار میلیارد تومان به حساب سازندگان واریز کرده است.