اجرای صحیح سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در تحقق اقتصاد مردمی
علی مطیع جهانی:

اجرای صحیح سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در تحقق اقتصاد مردمی

اخبار پولی مالی_ هدف اصلی از ابلاغ قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی کمک به رشد اقتصادی و توسعه اقتصاد غیردولتی است. توسعه در کشور زمانی در مسیر اصلی خود قرار می گیرد که تمامی ابعاد آن اعم از توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به رشد واقعی برسد.