آشنایی با سرمایه گذاری پایدار (سبز)
مقاله:

آشنایی با سرمایه گذاری پایدار (سبز)

اخبار پولی مالی- آشنایی با سرمایه گذاری پایدار (سبز)اخبار مالی- با وجود چالش‌های پیش رو، سرمایه‌گذاری سبز از اهمیت فزاینده‌ای برخوردار شده است چرا که دولت‌ها و شرکت‌ها اهداف بلندپروازانه پایداری را برای مقابله با تغییرات آب و هوا، تخریب محیط‌زیست و نابرابری اجتماعی تعیین می‌کنند.

آیا حذف نفت از اقتصاد‌ امکان‌پذیر است ؟
مقاله:

آیا حذف نفت از اقتصاد‌ امکان‌پذیر است ؟

آیا حذف نفت از اقتصاد‌ امکان‌پذیر است ؟اخبار مالی- حذف نفت در اقتصاد مستلزم سرمایه‌گذاری قابل توجهی در زیرساخت‌ها، تحقیق و توسعه، و تغییر سیاست‌ها برای حمایت از انتقال گسترده به منابع انرژی جایگزین است مواردی که به ویزه پس از کنوانسیون اب و هوایی پاریس مورد توجه قرار گرفته و با قدرت در حال پی گیری است.