اقدامات بانک رفاه در زمینه ترویج اقامه نماز گسترده بوده است
مدیرعامل بانک رفاه کارگران:

اقدامات بانک رفاه در زمینه ترویج اقامه نماز گسترده بوده است

اخبار پولی مالی- قدامات بانک رفاه کارگران در سال‌های اخیر در زمینه ترویج اقامه نماز بسیار گسترده و قابل توجه بوده است و در حال حاضر به عنوان یکی از دستگاه‌های برتر کشور در این بخش شناخته می شود.

اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک سپه بانک سپه تامین سرمایه تمدن
تولید سبز