افشا تخلفات و جرائم مدیران، رنگ‌بندی شده خواهد بود!
رئیس مرکز تدوین، تنقیح و تطبیق قوانین و مقررات بازار سرمایه:

افشا تخلفات و جرائم مدیران، رنگ‌بندی شده خواهد بود!

اخبار پولی مالی_ محمد صادق شبانی درباره بند (چ) ماده ۳۶ قانون احکام دائمی توسعه کشور گفت که به موجب این بند، سوابق انضباطی و کیفری مدیران و اشخاص تحت نظارت سازمان بورس قابلیت انتشار دارد.

اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک سپه بانک سپه تامین سرمایه تمدن
تولید سبز