بانکداری و مشتری مداری باید دائمی باشد
مدیرعامل بانک ملی ایران:

بانکداری و مشتری مداری باید دائمی باشد

اخبار پولی مالی- با توجه به افزایش مصارف، نیاز بانک ملی ایران به منابع نیز بیشتر شده است و اولویت باید سپرده های جاری، ارزان قیمت، کوتاه مدت و سپس بلند مدت باشد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400