صنعت بیمه چقدر سبز است؟
به بهانه اصلاح آیین نامه 97

صنعت بیمه چقدر سبز است؟

اخبار پولی مالی- شاخص های ESG (محیط زیست، جامعه و حاکمیت شرکتی) نه تنها در بخش سرمایه گذاری شرکت های بیمه بلکه در قوانین و آیین نامه های بالادستی نیز از حضور و تاکید قابل توجهی برخوردار نیستند.