واریز سود سنواتی ۲۴ شرکت به حساب یک میلیون سهامدار
مدیر اداره پرداخت سود شرکت (سمات):

واریز سود سنواتی ۲۴ شرکت به حساب یک میلیون سهامدار

اخبار پولی مالی_ مدیر اداره پرداخت سود شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از پرداخت سود سنواتی و حق تقدم استفاده نشده ۲۴ شرکت به حساب بیش از یک میلیون سهامدار خبر داد.

اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه دی تامین سرمایه امین
تولید سبز